Monthly Archives: December 2014

2014 kArthigai magam – vana bhOjanam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Dec 13th – kArthigai magam, vanabhOjana uthsavam

10847046_1535612320010041_504102651_n

10846725_1535612390010034_1597440062_n